Tính Năng : Tính Năng Bảo Hộ - Ngựa

STT Ngựa   Được Bảo Hộ Ghi Chú
1          Phi Vân            500K    ATM và MOMO  
2 Bôn Tiêu   1 Triệu  ATM và MOMO 
3 Phiêu Vũ   3 Triệu ATM và MOMO