Lỗi đăng nhập Đứng Yên hoặc Thoát Game

Win 7

Cách Fix: Click phải vào My computer chọn Properties sẽ xuất hiện như ảnh bên dưới, sau đó ta chọn Advanced system settings

Win 10

Cách Fix: Click phải vào My computer chọn Properties sẽ xuất hiện như ảnh bên dưới, sau đó ta chọn Advanced system settings

 

 

Đã vào hệ thống chuyển sâu , tiến hành DEP file game

 

Tim đến đừng Dẫn File Game.exe DEP lại !