Mốc phần thưởng nhiệm vụ dã tẩu (Tấ cả các đồ Nhận Mốc sẽ Không Khoá):
 

MỐC NHIỆM VỤ PHẦN THƯỞNG Ngày cập nhật
200 Bí Kíp 80 RanDom 14-09-2022
400 3 Võ Lâm Mật Tịch
3 Tẩy Tuỷ Tinh
14-09-2022
600 Chiếu dạ Vĩnh Viễn 14-09-2022
800 BK 120 14-09-2022
1000 Ngọc Bội Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình 14-09-2022
1200 Áo Hiệp Cốt Hoặc Nhu Tình 14-09-2022
1400 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn 14-09-2022
1600 Ngẫu Nhiên Trang Bị An Bang Định Quốc 14-09-2022
1800 Ngựa Bôn Tiêu Vĩnh Viễn 14-09-2022
2000 1 Món HKMP Tự Chọn 14-09-2022