Mốc và phần thưởng nhiệm vụ dã tẩu

Mốc Nhiệm Vụ Phần Thưởng
200 1 Bí Kíp 8x random
400 3 Võ Lâm Mật Tịch
3 Tẩy Tuỷ Tinh
600 Chiếu dạ Vĩnh Viễn
800 BK 120
1000 Ngọc Bội Hiệp Cốt hoặc Nhu Tình
1200 Áo Hiệp Cốt Hoặc Nhu Tình
1400 Ngựa Phi Vân Vĩnh Viễn
1600  Ngẫu Nhiên Trang Bị An Bang Định Quốc
1800 Ngựa Bôn Tiêu Vĩnh Viễn
2000 1 Món HKMP Tự Chọn hệ Phái